ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ
ಹೆಸರು
ಅರ್ಹತೆ
ಹುದ್ದೆಯ ಹೆಸರು
ಪರಿಣತಿ ವಿಷಯಗಳು
1

ಡಾ.ಸಿ. ನಾಗಭೂಷಣ

ಎಂ.ಎ., ಎಂ. ಪಿಲ್; ಪಿ.ಎಚ್.ಡಿ

ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು

ಶಾಸನಶಾಸ್ತ್ರ, ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಇತಿಹಾಸ, ಕನ್ನಡ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಮಿಡ್ವಿಲಾಸ್ ಸಾಹಿತ್ಯ

2

ಡಾ. ಡಿ. ಡೊಮಿನಿಕ್

ಎಂ.ಎ., ಪಿ.ಎಚ್.ಡಿ

ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು

ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಧ್ಯಯನ

3

ಡಾ. ಮುನಿಯಪ್ಪ

ಎಂ.ಎ., ಪಿ.ಎಚ್.ಡಿ

ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು

ಜನಪದ

4

ಡಾ. ವಿ. ನಾಗರಾಜ

ಎಂ.ಎ., ಎಂ.ಪಿಲ್; ಪಿ.ಎಚ್.ಡಿ

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು

ಸಣ್ಣ ನಾಟಕ

5

ಡಾ. ಡಿ. ಕುಮುದ

ಎಂ.ಎ., ಎಂ.ಪಿಲ್; ಪಿ.ಎಚ್.ಡಿ

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು

ಕೈಗಾರಿಕಾ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಮೈಕ್ರೋ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ

6

ಡಾ.ಜಿ.ಎಲ್. ಪಾರ್ವತಮ್ಮ

ಎಂ.ಎ., ಎಂ.ಪಿಲ್; ಪಿ.ಎಚ್.ಡಿ

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು

ಕೃಷಿ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ, ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಇಂಟ್ಯೂಷನ್ಸ್

 
ಹೆಸರು
ಅರ್ಹತೆ
ಹುದ್ದೆಯ ಹೆಸರು
ಪರಿಣತಿ ವಿಷಯಗಳು
view

ಡಾ.ಕೊಡಿರಂಗಪ್ಪ

ಎಂ.ಎ ಇತಿಹಾಸ, ಎಂ.ಎ. ಕನ್ನಡ , ಎಂ.ಎಡ್. ಶಿಕ್ಷಣ,ಪಿ.ಎಚ್.ಡಿ

ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು

ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
view

ಸಿ.ಎಮ್ ಲೀಲಾವತಿ

ಎಂ.ಎ. ಕನ್ನಡ, ಎಂ.ಎಡ್. , ಎಮ್.ಪಿಲ್(ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಪಿ.ಎಚ್.ಡಿ )

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು

ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
view

ಜಿ.ಪಿ.ಬಾಹುಬಲಿ

ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ, ಎಂ.ಎಡ್. (ಪಿ.ಎಚ್.ಡಿ)

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು

ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
view

ಎನ್. ಲೋಕನಾಥ್

ಎಂ.ಎ, ಎಂ.ಎಡ್, ಎಂ.ಪಿಲ್, ಕೆ-ಸೆಟ್ (ಪಿ.ಎಚ್.ಡಿ)

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು

ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
view

ವಿ.ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ

ಎಂ.ಎ(ಭೂಗೋಳ) , ಎಂ.ಎಡ್, ಎಂ.ಪಿಲ್(ಶಿಕ್ಷಣ) , ಎಂ.ಪಿಲ್(ಭೂಗೋಳ)

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು

ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
view

ಶಂಕರಪ್ಪ. ಎಮ್

ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ, ಎಂ.ಎಡ್, ನೆಟ್-ಯುಜಿಸಿ, ಕೆಇಎಸ್, (ಪಿ.ಎಚ್.ಡಿ)

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು

ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
view

ಕೆ.ಎಸ್. ಸುದರ್ಶನ್

ಬಿ.ಎ

ಎಸ್.ಡಿ.ಎ

view

ಎಮ್. ಮುನಿರತ್ನಮ್ಮ

ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ

ಡಿ ಗುಂಪು