ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಹಾಯವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ದೂರನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಲು ವಿನಂತಿಸಲಾಗಿದೆ


ಸಹಾಯವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 08152 243153


ಅಂಚೆ: registrar@bnu.ac.in