ಕುಲಾಧಿಪತಿಗಳು

chancellor

 

ಶ್ರೀ ವಾಜುಭಾಯ್ ರುಡಾಭಾಯ್ ವಾಲಾ

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಮತ್ತು
ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಕುಲಾಧಿಪತಿಗಳು

ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ

ಶ್ರೀ ವಾಜುಭಾಯ್ ರುಡಾಭಾಯ್ ವಾಲಾ ರವರು ಜನವರಿ 23, 1938 ರಂದು ಜನಿಸಿದರು. ಅವರು ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ. ಮತ್ತು LL.B. ಪದವಿಧರರು. ಗುಜರಾತ್ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸು, ಕಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗದಂತಹ ಅನೇಕ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಅವರು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಸಚಿವರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್‌ಕೋಟ್‌ನಿಂದ ಗುಜರಾತ್ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಅವರು ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಸ್ಪೀಕರ್ ಆಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.

ಸ್ಥಾನಗಳು:

ನಿರ್ದೇಶಕರು, ರಾಜ್‌ಕೋಟ್ ನಾಗರಿಕ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ (1971 ರಿಂದ 1990)

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ರಾಜ್‌ಕೋಟ್ ನಾಗರಿಕ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ (1975 ರಿಂದ 1976 ಮತ್ತು 1981 ರಿಂದ 1982 ಮತ್ತು 1987 ರಿಂದ 1990)

ರಾಜ್‌ಕೋಟ್‌ನ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ (1975 ರಿಂದ 1993)

ರಾಜ್‌ಕೋಟ್ ನಗರದ ಮೇಯರ್ (1983 ರಿಂದ 1988 ಮತ್ತು 1991 ರಿಂದ 1993)

ಎಂ.ಎಲ್.ಎ. ರಾಜ್ಕೋಟ್ -2 ಕ್ಷೇತ್ರ (1985 ರಿಂದ 2001, 2002)

ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು (1996 ರಿಂದ 1998 ಮತ್ತು 25-07-2005 ರಿಂದ 08-11-2006)

ಗುಜರಾತ್‌ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಸ್ಪೀಕರ್ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ನೇಮಕ. (26-12-2012 ರಿಂದ 18-01-2013)

ಗುಜರಾತ್‌ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಸ್ಪೀಕರ್ (23-01-2013)

ಗುಜರಾತ್ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಸಚಿವ.

ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ (1990 ರಿಂದ 1990)

ಶಕ್ತಿ, ಪೆಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರ (1995 ರಿಂದ 1996)

ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ (1996 ರಿಂದ 1997)

ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಆದಾಯ (1998 ರಿಂದ 2001, 2002 ರಿಂದ 2005 ಮತ್ತುamp; 13-12-2006 ರಿಂದ 25-12-2007)

ಹಣಕಾಸು, ಕಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ, ಸಾರಿಗೆ (04-01-2008 ರಿಂದ 26-12-2012)

01-09-2014 ರಂದು ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡರು.