ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ

ಡಾ.ಕೋಡಿರಗಪ್ಪ

ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಶನ್, ಬೆಂಗಳೂರು

ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ (DIST), ಕರ್ನಾಟಕ.

 

:9448035322 + 08156-271910

ಇ-ಮೇಲ್:  ucecbpura@gmail.com