ಅಧಿಸೂಚನೆ

2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಪರೀಕ್ಷೇಗಳ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಕುರಿತು. new

 

2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ (ಎನ್.ಇ.ಪಿ) ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷದ ಪ್ರಥಮ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಶುಲ್ಕದ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಕುರಿತು.new

 

1 ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ (ಪುನರಾವರ್ತನೆಗಳು) ಮತ್ತು 3 ನೇ ಸೆಮ್ ಫ್ರೆಶರ್ಸ್ M.Sc (ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ) & M.Com (ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ನಿರ್ವಹಣೆ), M.Sc (ಬಯೋ-ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ), ಏಪ್ರಿಲ್ 2022 ರಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಪರೀಕ್ಷಾ ಶುಲ್ಕದ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಕುರಿತು.new

 

2021-22 ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪದವಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ(ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪದವಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ) ಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಲು ದರಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಕುರಿತು.new

 

2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಂಸಿಎ 1ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪುನರಾವರ್ತಕಗಳು ಹಾಗೂ 3 ಮತ್ತು 5ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ (ಹೊಸಬರು) ಪರೀಕ್ಷಾ ಶುಲ್ಕದ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಕುರಿತು.new

 

೨೦೨೧-೨೨ ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿಗೆ ವಲಸೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಲು ದರಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಕುರಿತು.new

 

ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಲಾದ ಕಾಲೇಜಿನೊಂದಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಪಟ್ಟಿ.new

 

ಎಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳಿಗೆ NEP ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಮಾದರಿ.new

 

1ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ (ಪುನರಾವರ್ತನೆಗಳು) MBA/MCA/MTTM & 3ನೇ, 5ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ (ಫ್ರೆಶರ್ಸ್ ಮತ್ತು ರಿಪೀಟರ್‌ಗಳು)MTTM 7ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ (ಫ್ರೆಶರ್ಸ್ ) ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 2022 ರಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಪರೀಕ್ಷಾ ಶುಲ್ಕದ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಕುರಿತು.new

 

ಯುಜಿ 1ನೇ ಸೆಮ್ (ಪುನರಾವರ್ತಕಗಳು), 3ನೇ ಸೆಮ್, 5ನೇ ಸೆಮ್ ಮತ್ತು 7ನೇ ಸೆಮ್ ನ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಹಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್‍ನ ಡೌನ್‍ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ.new

 

ಎಲ್ಲಾ UG ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳಿಗೆ NEP ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಮಾದರಿ.new

 

1ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ (ಪುನರಾವರ್ತನೆಗಳು) MBA/MCA/MTTM & 3ನೇ, 5ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ (ಫ್ರೆಶರ್ಸ್ ಮತ್ತು ರಿಪೀಟರ್‌ಗಳು)MTTM 7ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ (ಫ್ರೆಶರ್ಸ್ ) ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 2022 ರಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಪರೀಕ್ಷಾ ಶುಲ್ಕದ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಕುರಿತು.new

 

1ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ (ಪುನರಾವರ್ತನೆಗಳು) MBA/MCA/MTTM & 3ನೇ, 5ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ (ಫ್ರೆಶರ್ಸ್ ಮತ್ತು ರಿಪೀಟರ್‌ಗಳು)MTTM 7ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ (ಫ್ರೆಶರ್ಸ್ ) ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 2022 ರಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಪರೀಕ್ಷಾ ಶುಲ್ಕದ ಪಾವತಿ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.new

 

ಪಿಜಿ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ.new

 

2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ರಸಾಯನ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಷಯದ 1, 3 ಮತ್ತು 4 ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ ಕುರಿತು.new

 

BHM ಕೋರ್ಸ್ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಪರೀಕ್ಷಾ ವೇಲಾಪಟ್ಟಿ ಏಪ್ರಿಲ್/ಮೇ 2022.new

 

1ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ (ಪುನರಾವರ್ತನೆಗಳು) MBA/MCA/MTTM & 3ನೇ, 5ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ (ಫ್ರೆಶರ್ಸ್ ಮತ್ತು ರಿಪೀಟರ್‌ಗಳು) MTTM 7ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ (ಫ್ರೆಶರ್ಸ್) ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 2022 ರಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಪರೀಕ್ಷಾ ಶುಲ್ಕದ ಪಾವತಿ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.new

 

2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಸ್ನಾತಕ ಪದವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ.new

 

2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ 1 ಮತ್ತು 3ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‍ನ ಬಿ.ಪಿ.ಎಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಪರೀಕ್ಷಾ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸುವ ಕುರಿತು.new

 

ಮಾರ್ಚ್/ಏಪ್ರಿಲ್ 2022 ಗಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳ (MBA/MCA/MTTM ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) 3ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ (ಫ್ರೆಶರ್ + ರೆಗ್ಯುಲರ್) ಮತ್ತು 1ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ (ಪುನರಾವರ್ತನೆಗಳು) PG ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಪರೀಕ್ಷಾ ಶುಲ್ಕಗಳ ಸಂಗ್ರಹ.new

 

ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವಿವಿಧ ಪಿಜಿ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳ ಉಳಿದ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೀಟುಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿತ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.new

 

3ನೇ ಮತ್ತು 5ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ BA/B.Sc/B.Com/BBA/BBA(ಏವಿಯೇಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್‌ಮೆಂಟ್)/BCA/BHM/BSFA/B.Sc(IDD)
/BASLP ಗಾಗಿ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿ ಮತ್ತು IA ಅಂಕಗಳನ್ನು ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕದ ವಿಸ್ತರಣೆ /BCLS 3ನೇ, 5ನೇ,7ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ BVA/BHM UG ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳು.
new

 

ಪರೀಕ್ಷಾ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿ ಮತ್ತು 3ನೇ ಮತ್ತು 5ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ BA/B.Sc/BSFA/B.Com/BBA/BBA(ಏವಿಯೇಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್‌ಮೆಂಟ್),BCA/BSW/BSFA/BSc(IDD) IA ಅಂಕಗಳನ್ನು ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕದ ವಿಸ್ತರಣೆ BASLP/BCLS, 3ನೇ, 5ನೇ, 7ನೇ ಪದವಿ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ BVA/BHM.new

 

3ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳ ಪರೀಕ್ಷಾ ಶುಲ್ಕ ಅಧಿಸೂಚನೆ 2020new

 

ಪರೀಕ್ಷಾ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕದ ವಿಸ್ತರಣೆ ಯುಜಿ (ಬೆಸ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ಗಳು) 2022new

 

2ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಬಿ.ಎಡ್ (ಸಿ.ಬಿ.ಎಸ್.ಸಿ ಸ್ಕಿಮ್ 2 ವರ್ಷದ ಕೋರ್ಸು) ಪದವಿ ಕೋರ್ಸುಗಳ ಪರೀಕ್ಷಾ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಪೆಬ್ರವರಿ 2022.new

 

ಮಾರ್ಚ್ / ಏಪ್ರಿಲ್ 2022 ರ ಎಲ್ಲಾ UG ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಬೆಸ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ನ ಪರೀಕ್ಷಾ ಶುಲ್ಕ ಅಧಿಸೂಚನೆ.new

 

ಬಿ.ಎಡ್ ಕೋರ್ಸ್ ಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಶ್ರೇಣಿ ಪಟ್ಟಿ 2020new

 

ಶಿಕ್ಷಣ ನಿಖಾಯ ( ಬಿ.ಇಡಿ,ಬಿ.ಪಿಇಡಿ), ಮತ್ತು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಪರೀಕ್ಷ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಆನ್-ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ.new

 

ಬಿಎನ್‌ಯು 1 ನೇ ಸಮಾವೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಪದವಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳ ಬಿ.ಎಡ್ / ಬಿ.ಪಿ.ಎಡ್ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುವುದು.new

 

ಶಿಕ್ಷಣ ನಿಖಾಯ ( ಬಿ.ಇಡಿ,ಬಿ.ಪಿಇಡಿ), ಮತ್ತು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಪರೀಕ್ಷ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಆನ್-ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ.new

 

ಬಿಎನ್‌ಯು 1 ನೇ ಸಮಾವೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಪದವಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳ ಬಿ.ಎಡ್ / ಬಿ.ಪಿ.ಎಡ್ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುವುದು.new

 

ಬಿಎನ್‌ಯು 1 ನೇ ಸಮಾವೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಪದವಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳ ಬಿ.ಎಡ್ / ಬಿ.ಪಿ.ಎಡ್ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುವುದು.new

 

ಪಿಜಿ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇನ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ & ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ / ಪಿಜಿ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇನ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ (ವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆ) ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ.new

 

2020ರ ಡಿಸೆಂಬರ್‌ನ ಪಿಜಿ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ (ವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆ) ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಘೋಷಣೆ.new

 

ಪಿಜಿ 4 ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ನಿಯಮಿತ ಮತ್ತು 2 ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಬ್ಯಾಕ್‌ಲಾಗ್ ಕಾಗದದ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ / ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2020.</a

4 ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ನಿಯಮಿತ ಮತ್ತು 2 ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಬ್ಯಾಕ್‌ಲಾಗ್ ಪೇಪರ್‌ಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಪಿಜಿ / ಬಿ.ಪಿ.ಎಡ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ / ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು 2020.

 

4 ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಬಿ.ಎಡ್ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನವೆಂಬರ್ 2020 ಕ್ಕೆ ಅನುಸರಿಸಲು ಸಮಯ ಕೋಷ್ಟಕ ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷಕರ ಪಟ್ಟಿಯ ಅನುಮೋದನೆ.

 

4 ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಬಿ.ಎಡ್ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನವೆಂಬರ್ 2020 ಕ್ಕೆ ಅನುಸರಿಸಲು ಸಮಯ ಕೋಷ್ಟಕ ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷಕರ ಪಟ್ಟಿಯ ಅನುಮೋದನೆ.

 

ನವೆಂಬರ್ 2020 ರ ಬಿ.ಎಡ್ 4 ನೇ ಸೆಮ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಮತ್ತು 2 ನೇ ಸೆಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಲಾಗ್ ಪೇಪರ್‌ಗಳ ಉತ್ತರ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮೌಲ್ಯೀಕರಿಸಲು ಪರೀಕ್ಷಕರ ನೇಮಕ.

 

ಬಿ ಎಡ್ 2ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ (ಬ್ಯಾಕ್‌ಲಾಗ್ ಪೇಪರ್ಸ್) ಮತ್ತು 4ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಅಂತಿಮ ವರ್ಷದ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ನವೆಂಬರ್ 2020.

 

ಪಿಜಿ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇನ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಾಲಿಟಿ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮತ್ತು ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್‌ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಪಿಜಿ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇನ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್‌ನ ಶುಲ್ಕ ಅಧಿಸೂಚನೆ (ವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆ)

 

ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಎಂಬಿಎ ವಿವಾ ವೋಸ್(Viva Voce) ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2020 ನಡೆಸುವುದು.

 

4 ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪಿಜಿ – ಎಂಲಿಸ್ಕ್(Mlisc) ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ / ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2020.

 

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2020 ರ ಪಿಜಿ 4 ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

 

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2020 ರ 4 ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಹಾಜರಾಗುತ್ತಿರುವ ಎಂಬಿಎ (2 ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್) ಬ್ಯಾಕ್ ಲಾಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್

 

2 ಮತ್ತು 4 ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷಾ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕದ ಪ್ರಕಟಣೆ.

 

2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ಪರಿಷ್ಕøತ ಸ್ನಾತಕ ಪದವಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ .

 

2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ಸ್ನಾತಕ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ.

 

2020-21 ಆನ್‌ಲೈನ್ ಅಫಿಲಿಯೇಶನ್ ಅಧಿಸೂಚನೆ

 

2020-21 ಆನ್‌ಲೈನ್ ಅಫಿಲಿಯೇಶನ್ ಅಧಿಸೂಚನೆ

 

ಯುಜಿ (2 ನೇ ಮತ್ತು 4 ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್) ಕೋರ್ಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಶುಲ್ಕ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಜೂನ್ / ಜುಲೈ 2020.