ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಕುಲಸಚಿವರು


ಡಾ|| ವೆಂಕಟೇಶ ಮೂರ್ತಿ.ವಿ, ಕೆಎಎಸ್ (ಹಿ)

                                                           
ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಕುಲಸಚಿವರು 

ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ

: 08125 – 243155, 243156(ಕೋಲಾರ)

:  080 – 22237779(ಬೆಂಗಳೂರು)

: regevlbnu@gmail.com