ಕುಲಸಚಿವರು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ


ಡಾ|| ವೆಂಕಟೇಶ ಮೂರ್ತಿ.ವಿ, ಕೆಎಎಸ್ (ಹಿ)

                                                           
ಕುಲಸಚಿವರು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ

ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ

: 08125 – 243155, 243156(ಕೋಲಾರ)

:  080 – 22237779(ಬೆಂಗಳೂರು)

: regevlbnu@gmail.com