ಕುಲಸಚಿವರು
ಡಾ || ವೆಂಕಟೇಶ ಮೂರ್ತಿ.ವಿ, ಕೆ.ಎ.ಎಸ್ (ಎಸ್)

ಕುಲಸಚಿವರು

ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ

 

:91-8152243152, + 91-8152243153

ಇ-ಮೇಲ್:  registrar@bnu.ac.in