ಕುಲಸಚಿವರು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಡಾ. ಡೊಮಿನಿಕ್ ಡಿ

ಕುಲಸಚಿವರು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ
ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ

 

: 8152 243155 (ಕೋಲಾರ)

: 080 22237779 (ಬೆಂಗಳೂರು)

: regevlbnu2017@gmail.com