ಕುಲಪತಿಗಳು


ಡಾ ಕುಮುದ ಡಿ

 

ಕುಲಪತಿಗಳು

 

ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ

 

 

  : 9449819738.

  : 08152 – 243150, 243151(ಕೋಲಾರ)

  : 080 – 22961294(ಬೆಂಗಳೂರು)

ಇ-ಮೇಲ್ : dkumuda.07@gmaiI.com.